רבי שמשון משאנץ תושב עכו

 

עובדת התיישבותו של אחד מגדולי בעלי התוספות ואולי הגדול שבהם , רבי שמשון משאנץ, כתובה במקומות רבים -- מורגנשטרן אריה 1 אומר:"...תנועת עלייה זו...חריגה בממדיה ובהרכבה האנושי ...כמו רבי שמשון משאנץ....שחידושיו נלמדים בישיבות עד היום...". ומהמשך דבריו משתמע שרבי שמשון השתקע בעכו אם כי התאריך שהוא נוקב לא כ"כ מתאים לידוע לנו, כפי שנראה בהמשך.

תחת הכותרת-אישים תורניים שהיו בעכו 2 – יש מידע יותר מדוייק :"...בשנת 1209-1211 עלו כ-300 ראשי בתי אב יהודיים מצרפת...ביניהם רבי שמשון משאנץ, בנו רבי יעקוב ואחיו רבי יצחק...".

מלחי ירמיה 3 כותב :"..בין השנים 1209-1211 עלו לא"י כ-300 תלמידי חכמים...בכללם רבי שמשון משנץ, הם התיישבו בעכו,.."

גם ההסטוריון החשוב ,פראוור יהושע 4 כותב"...רבי שמשון משנץ , נשתקע בעכו ואתו עלה גם אחיו רבי יצחק". פראוור מודע לעובדה שהחכם הצרפתי מכונה:"איש ציון-או איש י-ם" מה שמעיד לכאורה שאינו עכואי ובכל זאת הוא קובע:"היתה דירתו...בעכו...".

יחד עם גבורנו עלה גם רבי יהונתן הכהן מלוניל לו הוקדש מאמר מיוחד. עובדה זו בצרוף זמן העלייה המדוייק מתאר פראוור יהושע במאמר אחר שלו 5 :"בשנת 1211- העיר השם את לב רבני צרפת... לעלות ארצה ו-300 רבנים שמו פעמיהם מזרחה...בקרב עולים אלה נמצאו בעלי שם..כרבי שמשון משנץ ורבי יהונתן הכהן מלוניל".

שור, נתן 6 מזכיר בקצור ש:"בין העולים בעכו בזמן ההוא היו רבי שמשון משנץ, גדול בעלי התוספות בדורו ואחיו רבי יצחק".

נראה שמשפחת שנץ נשארה בעכו שנים רבות ובעצם עד חורבן העיר בידי הממלוכים ב-,1291 שהרי הכבוש לווה במעשי רצח כשבין הנרצחים :"רבי שלמה דור שלישי(נכד) לרבי שמשון משאנץ שעלה לארץ 80 שנה לפני כן 7 ".

המניע לעלייה— יש לכך הסברים שונים מה שמעיד שהדבר לא נהיר וכל ההסברים הם בערבון מוגבל. יש הנותנים מניע משיחי, יש המביאים נמוק דתי ויש המנמקים במצב של חוסר בררה דהיינו הרדיפות בצרפת נגד היהודים, להלן פרוט.

מניע משיחי- מביא מורגנשטרן אריה 8 :"...שקם ביניהם נביא...אמר ובשנת תתקפ"ו(1226) יתחיל[קיבוץ גלויות] ובשנת תתק"צ(1233) יבוא משיח בן דוד...".

ובאופן יותר ישיר כותב נתן שור 9 :"סיבה לעליית היהודים היא אולי התסיסה המשיחית... בקרב היהודים רבו לאחר כיבוש ירושלים בידי צלאח א-דין, גילויי התעוררות משיחית והתעוררות לעלייה לא"י".

מניע דתי—הרמבן בן התקופה כתב בספר השגותיו על ספר המצוות לרמב"ם:"מצוה ה שנצטווינו לרשת את הארץ...ולא נעזבנה ביד זולתנו...המצוה שחכמים מפליגים בה והיא דירת א"י...הכל ממצות עשה..." רמב"ן צעיר אומנם מרבי שמשון משאנץ אולם סביר שהוא ביטא בדבריו את רוח התקופה ואת מה שהאמין בו גם גבורנו.

מניע הצרות---הפוסק הגדול הרמ"א מנמק העלייה :"...בהתגבר הרדיפות על יהודי צרפת עלה (ר"ש משנץ,נ.ב.) ארצה". כלומר לא מניע משיחי ואף לא דתי אלא פשוט חפוש מקלט 10 .

מקום קברו --- הרמ"א=רבי משה איסרליש, החשוב בפוסקי אשכנז בן המאה ה-16 כותב בהרחבה על רבי שמשון משנץ וקובע :"...הר"ש נפטר בארץ הקדושה סמוך לשנת ד אלפים תתק"ץ(1230 נ.ב.) ונקבר בעכו 11 ".

מצטטים ממנו--- רבי שמשון משנץ 12 מוזכר הרבה בספרי הלכה ומנהג –ראשונים ,בספרי שו"ת, בבית יוסף ועוד.

ראשונים---ספר אור זרוע 13 :"...והבינו שמשון משנץ זצ"ל כתב מעברתא דתפילין הוא חור הנעשה מכפילת העור...".

שו"ת---שו"ת מהר"י 14 : " נשאל לרבנו משנץ על אודות כהן שמל....".

בית יוסף 15 :"—שרבינו משנץ התיר לכרוך צלצול בשבת..."

 

סכום

רבי שמשון משנץ חי בעכו כ-19 שנים 16 , וצאצאיו המשיכו לחיות בעיר עד נפילתה ב1291 .

חשוב שקורותיו ועקרי דבריו, יונצחו על לוח מיוחד וילמדו בבתי הספר בעכו.

במאמרו-יהדות הגולה והכמיהה לציון-בתכלת 12/אביב תשס"ב/2002.

 

 

 • באינטרנט tzafonet.org.ilq/rg/akko .
 • במאמר-מצוות ישוב א"י בראיה הסטורית-שדה חמד תשנ"ד ז-ח.
 • תולדות ממלכת הצלבנים בא"י –כרך ב—י-ם 1971 עמוד 392.
 • בתוך תולדות ארץ ישראל כרך ב ,גבעתיים 1980 ,עורך יואל רפל, עמוד 411.
 • תולדות עכו , ת"א 1990 עמוד101.
 • תולדות ממלכת הצלבנים בא"י –כרך ב—י-ם 1971 עמוד543.
 • במאמרו-יהדות הגולה והכמיהה לציון-בתכלת 12/אביב תשס"ב/2002.
 • תולדות עכו , ת"א 1990 עמוד101.
 • שו"ת הרמ"א סימן לא ד"ה ומעתה לא.
 • שו"ת הרמ"א סימן לא ד"ה ומעתה לא.
 • לעתים –שנץ- ללא אל"ף ולפעמים -שאנץ –עם אל"ף כשללא אל"ף בעקר בספרים מאוחרים.
 • חלק א הלכות תפילין סימן תקסב.
 • בן לב חלק א סימן קכג ד"ה –וגם אני.
 • אורח חיים סימן שכח אות יט ד"ה כתב רבינו.
 • 1211-1230,ראה שו"ת הרמ"א סימן לא ד"ה ומעתה לא.