דבורה הנביאה --- בעכו לתמיד

 

תלמיד אלמוני של הרמב"ן ,שחי לפני כ-700 שנה, מעיד:"סמוך לעכו בתחום שבת,יש שם הר (תל-אלפכר=גבעת נפוליאון), ושם בית הקברות בא"י יש אומרים כי שם קבר דבורה הנביאה" [כתב-יד לנינגרד,נתפרסם ב"ירושלים" לזכר לונץ עמוד נג].

לכאורה נראה, שלא יתכן שדבורה קבורה בעכו,שהרי: "היא יושבת תחת תמר בין הרמה ובין בית אל" (שופטים ד,ה) הרחק מאזור עכו!?, אך אם נעיין בהמשך העלילה נגלה, שמלחמת דבורה וברק באויבי ישראל, מתרחשת באזור "הר תבור"(שם, שם יב),לא רחוק מעכו,ואפשר שאחרי המלחמה התישבה בגליל או בסמוך.

דבורה חיה בתקופת השופטים,לפני כ-3000 שנה. היא אשה יוצאת דופן:נביאה, שופטת, מנהיגה ,מצביאה, ואף מורה את תורת השם.

היא יוזמת את עצם המלחמה וברק המצביא דורש: "אם תלכי עמי והלכתי ואם לא תלכי עמי לא אלך" (שופטים ד, ח).דבורה נענית לו,אך מבהירה: "אפס כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך כי ביד אשה ימכור ה את סיסרא.." (שם,שם,ט).ואכן שתי נשים, דבורה ויעל רשומות כמנצחות הגדולות ולאו דווקא ברק והגברים. מלחמת דבורה וברק בסיסרא היתה מלחמת בזק ממש: "..בו ביום עשו מלחמה, בו ביום נהרג סיסרא,בו ביום חלקו ביזה, בו ביום אמרו שירה.." [קהלת רבה (וילנא) פרשה ג ד"ה א(יד) ידעתי].הנסים לישראל התרחשו גם דרך שבטי זבולון ונפתלי מהם באו ברק ודבורה.בקורת מעודנת עליה מוזכרת במדרשים וברש"י: "..עד שקמתי דבורה-יוהרא שהיתה..מתפארת לעצמה..שנשתתקה מחמת סילוק נבואתה" (רשי על מסכת פסחים סו ע"ב),בקורת נוספת: "..שנתגאית על ברק ושלחה אחריו לקראו והיא לא רצתה ללכת אצלו.."(שו"ת תורה לשמה סימן תסג ד"ה תשובה פתרונו).

את שירת דבורה, למדו בע"פ,כפי שנזכר בשו"ת ציץ אליעזר חלק יג סימן יא ד"ה אם מותר וזה מעורר את הבעיה:"אם אין לחוש בזה משום דברים שבכתב א"א לאומרם בע"פ".עצם אמירת השירה ע"י דבורה מעוררת את הבעיה :"קול באשה ערווה",ומתרצים:"..שעיקרה לא נאמר אלא נוסח השירה והמליצה..לא נזכר ששרתה בקול לפני אנשים"(ציץ אליעזר חלק יד סימן ז ד"ה והעולה על).

דבורה "..באה משבט נפתלי, ועליה אמר יעקב נפתלי אילה שלוחה.."[מדרש תהילים (בובר) מזמור כב ד"ה(א) למנצח על].

בעלה של דבורה היה עם הארץ, כדי לזכות אותו בעולם הבא,אמרה לו: "בוא ועשה פתילות והולך לבית –המקדש שבשילה.." [אליהו רבה (איש שלום) פרשה י ד"ה ודבורה אשה נביאה].

נוסף לכל תפקידיה היא גם: "..יושבת תחת הדקל ומלמדת תורה לרבים.."[שם, (שם), שם,ד"ה ברוך המקום ברוך הוא].

דבורה נמנית על :"כ"ג נשים ישרות, גדולות בצדקות.."[אוצר המדרשים (אייזנשטין) עמוד תעד ד"ה (כא) מבן שלושים].

דבורה היא אחת מ "שבע נביאות ..שרה, מרים ,דבורה, חנה, אביגיל,חולדה,ואסתר.." (מגילה יד, ע"א).

העובדה שדבורה היתה שופטת סותרת לכאורה את ההלכה ש" "..אין אשה דנה.." ומתרצים: "..שהיו מקבלים אותה משום שכינה..".תרוץ שני שבמלה שפטה לא מתכוונים דנה ,אלא: "..שהיתה מושלת עליהם ועושה עפ"י הדיינים"(אור זרוע ח"ג פסקי ב"ק סימן צד ובהרבה מקומות).

 

 

כאמור לעיל,דבורה הנביאה קבורה במזרח עכו, באזור המכונה כיום גבעת נפוליאון,סמוך לרחוב בן שושן,שנקרא עד לפני כמה שנים ובצדק, רחוב דבורה הנביאה.

נתאר להלן את מלחמת ברק בסיסרא,מלחמה שתוכננה למעשה, על ידי דבורה. מערכה זו, מביאה לידי בטוי את חכמתה ותבונתה של השופטת והנביאה,חכמה שמקורה בשמים.

ליבין מלך כנען ולסיסרא שר הצבא שלו, יש כמות גדולה של מרכבות ברזל,המקבילות לטנקים בימינו,אלא שכמו טנקים הם יעילים במישור. לכן מורה דבורה, לרכז את מטה צבא ברק על הר תבור המתנשא לגובה של- 588 מטר ,היא מתכננת לסיסרא מארב ומבקשת מברק לקחת 10000 איש מבני נפתלי וזבולון,כששומע סיסרא שברק בתבור, הוא יוצא לנחל קישון בדרכו לתבור, ושם הוא מופתע, על-ידי חיילים קלי רגלים של ברק, האזור של הנחל הוא אזור בוצי ומרכבות הברזל נעות בכבדות,שוקעות, נתקעות והופכות להיות מלכודת מוות לחיילי האויב הכנעני. סיסרא מנסה לברוח עם מרכבה,אך בשל קושי העבירות נאלץ לברוח רגלית,מה שמוריד את מורל צבאו והם נוחלים מפלה קשה. סיסרא בורח לאשת חבר הקיני,זאת משום השלום שקיים, בין סיסרא לבינם. יעל קולטת שהוא הובס בקרב ,ומבינה שאם יתגלה כי נתנה לו מחסה,גם היא תומת, היא משקה אותו מיידית בחלב,הוא נרדם. היא הורגת אותו,ומיד יוצאת לקראת ברק,לבשר לו על פועלה 1 .

דמותה של דבורה הנביאה, סקרנה והלהיבה יוצרים רבים ושונים:ציירים צירוה, מחזאים כתבו עליה מחזות ולהבדיל גדולי ישדאל הרבו לכתוב עליה, ביניהם הרב עדין אבן-ישראל(שטינזלץ),הקובע:"דבורה היא הנביאה הבולטת ביותר במקרא 2 ", בד"כ ובמיוחד אצל עמים אחרים הנביאות יצאו ממעגל החיים הרגיל, ואילו דבורה: "היא אשה נשואה שחייה האישיים הגופניים ככל הנשים" 3 . רוב השופטים למעט שמואל,פועלים בתחום שבט אחד או עוד שני שבטים ואילו:"מנהיגותה של דבורה, ושיפוטה חובקים את תחומם של כמעט כל שבטי ישדאל 4 ".יוזמתה למלחמה,הינה :"יוזמה גדולה שבה דבורה מנסה אולי לחדש,את מפעלו של יהושע, לכבוש את הארץ..הנצחון הזה הוא סופי והכנענים ככוח שולט, נעלמים מצפון הארץ,היוזמה למלחמה כולה וקיבוצם של שבטים רבים ..כל אלה הם מעשיה של דבורה 5 ".

יש לציין בצער, ששבט אשר היושב בעכו בנוסף לעוד שבטים, מתחמק מהשתתפות במלחמה ו"זוכה" לבקורת קשה בשירת דבורה.ואולי הם פשוט לא קבלו את מנהיגותה משום שהיתה אשה, וכפי שאומר רבי ברכיה:"אוי לדור שאשה מנהגתו 6 ".עוד יש לומר להגנתם, שבני שבט אשר פעלו לפי המקובל בתקופת השופטים, זמן בו כל שבט דאג לעצמו, ובאמת עוד חמשה שבטים נמנעו מלסייע לדבורה.

יש דעה,אומנם חריגה לפיה דבורה הנביאה היא שרח בת אשר,כלומר בת שבט אשר 7 מה שמסביר טוב יותר מדוע נקברה בעכו.

עכו זכתה,שאשה כה גדולה נטמנה בה, ומן הראוי שמאן-דהו,יעשה כל מאמץ,לאתר את המיקום המדויק של קבר השופטת, המצביאה,הנביאה,המנהיגה,והמורה דבורה.

 

  • עפ"י אינטרנט:מורפיקס –תנ"ך=ברק.
  • נשים במקרא,עמ 50.
  • שם,ע 51.
  • שם,ע 56.
  • שם, עמ 57.
  • ילקוט שמעוני,שופטים א.
  • אינטרנט-אתר הטכניון.