רבי יהונתן מלוניל מתיישב בעכו

 

העובדה שרבי יהונתן בן דויד התיישב בעכו מצויינת ע"י פראוור יהושע 1 :"...העלייה נערכה..בשתי קבוצות, שהראשונה אפשר שיצאה כבר בשנת 1209 את אירופה ונחתה בעכו. בראשה עמד רבי יהונתן בן דויד הכהן מלוניל שבדרום צרפת..". עלייה זו מתוארת ע"י יוסף אבן וירגא בעל שבט יהודה:"..שנת קע"א העיר השם את רבני צרפת...יותר מ-300 ...גם רבינו הגדול ..יהונתן הכהן הלך לשם 2 .

רבי יהונתן היה ממעריצי הרמב"ם והוא זה שעודד את שמואל אבן תיבון לתרגם את מורה נבוכים מערבית לעברית 3 . את הקשר שלו לרמב"ם אפשר לראות באגרת ששלח הרמב"ם אליו:"..מודיע אני משה אליך הרב הכהן ר יהונתן שצ"ו...בעת שהגיעו אלי כתביך ושאלותיך, שמחתי שמחה גדולה... 4 ".

הוא גם קשור למשורר יהודה אלחריזי שביקר בעכו בזמן שרבי יהונתן מלוניל גר בה. את החכם הצרפתי הכיר עוד בגולה, כשהמשורר התייעץ עמו בענין תרגום מורה נבוכים, יצירתהרמב"ם 5 .

הוא מגיע יחד עם שני מלווים סעדיה וטוביה ושמואל ברבי שמשון, שגם תיעד את הקורות אותם.

היות ורבי יונתן העריץ את הרמב"ם אפשר שהמניע לעלייתו נובעת, מהעובדה ש:"...הצהיר הרמב"ם..חזרת הנבואה היא מהקדמות המשיח. תאריך זה מקביל לשנה 1209 עד 1210 .. 6 ". אפשר שרבים ובהם 300 הרבנים עלו ממניעים משיחיים כפי שמציע מורגנשטרן אריה 7 :"...את התנועות האלה ,...הניע מתח משיחי...סביב תאריכים מסויימים בין 1240 ל-1840...האמונה שעידן הגאולה יתחיל בסוף האלף החמישי(1240) דרבנה יהודים לעלות כבר בשנת תתקע"א(1211)..בעקר מקרב גדולי התורה ביהדות צרפת, אנגליה...המכונה עליית 300 הרבנים...רבי יהונתן הכהן מלוניל ,אחד המלומדים הבולטים בפרובנס...". גם רפל , יואל 8 מתאר את רבי יהונת מלוניל כאחד מקבוצת 300 הרבנים שעלו לא"י. לא כל העולים נשארו בארץ אולם גבורנו"...יונתן מלוניל,..נשאר בא"י.. 9 ".

 

גדולתו של הרב מתבטאת גם בספריו ובהם:1-ספר עבודת הלויים.

2-פירוש רבינו יהונתן..על המשנה והרי"ף ...מגילה..

3-פירוש רבינו..על מסכת פסחים ועוד.

 

מצטטים ממנו כגון:--שו"ת דברי יציב 10 :"פירוש רבינו יונתן הכהן מלוניל על הרי"ף בברכות..." וכן בשו"ת ציץ אליעזר 11 -"בפירוש רבינו יהונתן הכהן מלוניל על מגילה...".

יש צורך להנציח את היהודי הגדול באזור עכו הצלבנית בה התגורר ע"י הצבת שלט המתאר קורותיו ויצירתו הספרותית.

 

 • בספרו תולדות ממלכת הצלבנים בא"י –י-ם 1971 כרך ב עמוד 391.
 • שם,עמוד 390.
 • ראה הקדמת הרב קאפח לתרגומו שלו למורה נבוכים באתר –דעת.
 • שבענט –גיליון 3-עורך הרב חיים פלדמן — shevanet org/il .
 • ראה בהקדמת הרב קאפח לתרגומו שלו למו"נ.
 • פראוור, יהושע-תולדות היהודים בממלכת הצלבנים-י-ם- תשס"א עמוד 96.
 • במאמר-יהדות הגולהוהכמיהה לציון 1240-1840- בתוך תכלת 12 אביב תשס"ב/2002.
 • -עורך,תולדות א"י כרך ב ת"א 1980 עמוד 411.
 • פראוור,יהושע תולדות היהודים בממלכת הצלבנים י-ם תשס"א עמוד 218.
 • חלק יד סימן ס"ג ד"ה ובפירוש רבינו.
 • חלק טז סימן לז ד"ה ועוד.