בית שני- קבר אלעזר בן חשמונאי בעכו

 

הרב וייס שרגא בספרו, אתרים קדושים בארץ ישראל (י"ל בירושלים תשמ"ו),מקדיש פרק שלם לעכו בשם-- "עכו ועברה היהודי". הוא כותב שם:" ..רבי יעקב ברבי נתנאל מבעלי התוספות מספר...ולשם בתוך השער קברו של אלעזר בן חשמונאי, והתועבה הגדולה ..בעכו..היא ..בית מדרשו.."(עמ 168). חזוק לכך מביא הרב ויס מעדותם של שני גדולים, רבי שמואל ברבי שמשון שביקר בעכו בשנת ד תתקע (1210 למנינם), ושל תלמיד הרמב"ן משנת ה לב (1272 למנינם) המדברים במפורש על קבר אלעזר בן חשמונאי בעכו.

במקורות היהודים מתוארת גבורת אלעזר בארועים שונים כגון: אלעזר היה נשוי לחנה בת יוחנן כ"ג "שלא היה כיפיה בעולם",ויווני אחד "לקח ספר תורה...ורצה...לבוא עליה בפני בעלה ואביה" [אוצר המדרשים(איזנשטין)עמ קפה ד"ה חרבם בלבם] אביה של חנה הציע למחותנו, מתתיהו להלחם באותו יווני רשע,ואכן: " הרים אלעזר הסיף והרג אותו.."(שם,שם). ספור גבורה זה,עם פירוט והרחבה, מופיע גם ב-הערות על פירושי סידור התפילה לרוקח(קמא) לחנוכה עמוד תשטז הערה 21: "...מיד תפס אלעזר הסייף וחתך את ראשו של היווני והרג מגבורים חללים עד מאוד...".בשני המקורות יש אי בהירות בשאלת זהות אלעזר וחנה –בחלק מהמקומות אלעזר מוצג כבן מתתיהו וחנה כבת יוחנן,ובמקומות אחרים להיפך-- חנה היא בת מתתיהו ,ואלעזר הוא בן חשמונאי, כלומר בן המשפחה המפורסמת ,אך ברור שאינו יכול להיות נשוי לאחותו, ומכאן שאינו בן מתתיהו.

חנה כבת מתתיהו—"...מעשה של בת מתתיהו...שנישאת לבן חשמונאי ואלעזר...שמו.."[אוצר המדרשים עמ קפ"ה]. חנה כבת יוחנן—"...חנה בת יוחנן ...נישאת לאלעזר בן חשמונאי...אמר יוחנן למתתיהו..."[שם, שם] ברור כאן שחשמונאי==מתתיהו].

רבים דנים בשאלה אם חשמונאי הוא שם אדם או שם תואר,בהערות על ברכי יוסף אורח חיים סימן תרפב הערה א: "..בקדמוניות היהודים...מתתיה בן יוחנן בן שמעון בן חשמונאי הוא שם אדם...וראה רדק תהילים סח,לב שחשמונאי אינו שם פרטי אלא שם תואר.." מכל מקום ב"הערות" מוכרע: "..שחשמונאי הוא שם אדם ....כינוים המשפחתי ע"ש החשמונאי הראשון..." ולעיניננו אלעזר בן חשמונאי יכול להיות בן מתתיהו שאבי אבותיו נקרא חשמונאי, ויכול להיות שאלעזר הוא צאצא של חשמונאי אך לא בן מתתיהו.

אם נניח שאלעזר הוא בן ישיר של מתתיהו יקשה עלינו להבין מדוע טרחו להביאו לקבורה בעכו, הרחק ממקום נפילתו בקרב!?. כידוע אלעזר בן מתתיהו נמחץ תחת הפיל אותו ניסה להרוג בקרב שהתקים בבית זכריה. עיון באטלס ישראל דף 6/ ילמדנו שבית זכריה ממוקם באזור יהודה,מערבית צפונית לתקוע,דרומית לי-ם , מזרחית דרומית לתמנע,אזור כפר עציון של ימינו,כלומר הרחק הרחק מעכו!!.

אך אם נניח שמדובר בגבור חיל בן המשפחה, לא בן מתתיהו, נוכל להניח שהוא היה בלוחמים שנפלו בעכו או בסמוך לעכו באחד ממערכות המלחמה של החשמונאים שהתנהלה כידוע, גם באיזור עכו.

עכו זכתה שאדם כה גדול נקבר בה לפני כ-2150 שנה,ומן הראוי שמאן דהו ינסה לאתר את המיקום המדויק של הקבר, ושל בית מדרשו המצוי כנראה בשרידים מהתקופה הצלבנית מתחת לעכו העותומנית,הנראית לעין כל .