האמורא רבי יצחק איש כפר עכו

 

בבלי עבודה –זרה 1 :"תנו רבנן וכולן 2 שחזרו בהן-אין מקבלין אותן 3 עולמית, דברי רבי מאיר, ר"י אומר...בפרהסיא מקבלין אותן...רבי שמעון ורבי יהושע בן קרחה בין כך ובין כך מקבלין...א"ר יצחק איש כפר עכו א"ר יוחנן: הלכתא כאותו הזוג".

מקבילה זהה מצויה בבבלי בכורות 4 .

ליתר בהירות נביא את דברי הרב עדין ישראל בע"ז:"כל אלה שאמרו שהם פסולים מחמת חטאיהם ואינם נאמנים 5 ... אין מקבלין אותן עוד לעולם דברי ר"מ ...רבי יהודה במטמוניות(בסתר) אין מקבלין ...בפרהסיא מקבלין ...איכא דאמרי...אם עשו דבריהם(חטאיהם) במטמוניות,...בסתר-כאשר יעשו תשובה מקבלין אותן,...בפרהסיא-אין מקבלין 6 ...רבי שמעון...בין בצנעה ובין בפרהסיא מקבלין אותם...א"ר יצחק...כאותו הזוג.." ואכן הרמב"ם 7 פוסק:"כל הרשעים והפושעים והמשומדים שחזרו בתשובה,בין בגלוי בין בסתר-מקבלים אותם ..." כלומר פסיקת האמורא העכואי מתקבלת הלכה למעשה.

הרא"ש 8 :"וכולן שחזרו בהן אין מקבלין אותן עולמית דברי ר"מ ורבי יהודה אומר חזרו בהן במטמוניות אין מקבלין אותן בפרהסיא מקבלין אותם איכא דאמרי עשו חיזוק במטמוניות מקבלין אותן [דף ז ע"ב] בפרהסיא אין מקבלין אותן ר"ש ורבי יהושע בן קרחה אומר בין כך ובין כך מקבלין אותן שנאמר שובו בנים שובבים. א"ר יצחק איש כפר עכו שאמר משום רבי יוחנן הלכה כאותו הזוג, זהה ברוב למקור התלמודי למעט בדברי "איכא דאמרי" שברא"ש 9 מדובר על כך שחזרו בתשובה בסתר בעוד אצלנו מדובר שחטאו בסתר ואולי לפניו היה מונח נוסח אחר של הבבלי.

לא כל מי שתאר את האמוראים מזכיר את אמוראנו: רבינו יהודה ב"ר קלונימוס 10 מזכיר הרבה תנאים ואמוראים בשם רבי יצחק אולם אינו מציין אמורא עם הכינוי "איש כפר עכו".

היימאן 11 כותב: "רבי יצחק איש כפר עכו א"ר יוחנן ע"ז ז: ובכורות לא."

מרגליות מרדכי 12 כותב:"רבי יצחק איש כפר עכו ע"ע ר יצחק עטושיא" . ואכן בעמוד 236 –"רבי יצחק עטושיא –אמורא ארצישראלי בדור השלישי והרביעי. שאל מריש לקיש (ירושלמי ביצה א: ט ראה באהבת ציון וירושלים) והיה תלמידו של רבי זירא(ירושלמי עירובין ג: א ועוד). בנו היה תלמיד חכם ורבי חייא שמו (ירושלמי תרומות י: ו) לפי דעה אחת הוא רבי יצחק איש כפר עכו שמסר בבבלי מאמר אחד בשמו של רבי יוחנן(ע"ז ז: ב, בכורו לא: א), שכן בכמה נוסחאות הגרסה רבי יצחק איש כפר עיטוש. מקומו עטושא הוא למערב טבריה, בקרבת כפר ימה".

ננסה לבדוק הנוסח הנכון האם "עכו" או "עטושיא",בבבלי ע"ז ובכורות?.

בכתב יד על מסכת ע"ז 13 אכן "עיטוש" ולא עכו.

בדפוס ראשון 14 בע"ז "עכו".

בתלמוד בבלי עם שבעה מפתחות 15 עבודה זרה "עכו". כנראה שכך בדפוס וילנא. כן הדבר על מסכת בכורות 16 .

בתלמוד בבלי מפוסק 17 בע"ז---"עכו". בר"ח "(עטוש) [עכו]"- בבכורות הנוסח בגוף הגמרא "עכו".

ולבסוף נביא את הנוסח היותר נחשב דקדוקי סופרים 18 המבוסס על כתב יד מינכן, ושם הנוסח הוא "עכו".

נראה שהנוסח היותר קרוב לאמת הוא "רבי יצחק איש כפר עכו". הן משום שברוב המקומות הנוסח הוא "עכו",הן משום שהנוסח הנחשב יותר המובא בדקדוקי סופרים כתוב כך, והן משום שרבי יצחק עטושיה כלל לא מוזכר בבבלי ומצד שני אמוראנו כלל לא מוזכר בירושלמי, ו"אין מלכות נוגעת בחברתה". כלומר יש שני אמוראים משני ישובים שונים.

חשוב וראוי ששמו של האמורא העכואי שחי ולמד בעכו לפני ככ-1650 שנה ייחקק על לוח מיוחד באזור העתיק של עכו.

 

 

דף ז עמוד ב.

 • ="אגזלנין ועמי הארץ",רש"י.
 • להחזיקן בתורת חברות...,רש"י.
 • דף לא ע"א.
 • בעיונים-"רש"י מסביר לענין קבלת גדרי חבר...והר"ח והרי"ף גרסו כאן כנראה –כל הפושעים שחזרו—וכן פירש הרמב"ם...אכן...תמהים כיצד יש אפשרות שלא לקבל חזרתם של פושעים בתשובה...והם מבינים שחזרו בהם כוונתם שמתחילה קיבלו עליהם דיני חברות, אלא לאחר מכן חזרו בהם, ועתה הם רוצים הם לחזור ולקבלם שנית...".
 • נ.ב-כלומר שונה מהגישה הראשונה שעוסקת בדין אם הם חזרו בתשובה בסתר או בגלוי וכאן באם חטאו בסתר או בגלוי.
 • מדע, תשובה ג, יד.
 • עבודה זרה פרק א סימן ד.
 • הראש===רבי אשר בן יחיאל נולד בשנת ה"א י(1250?) באשכנז ונפטר בשנת ה"א פז(1327) בטולדו שבספרד. למד בישיבות בעלי התוספות באשכנז ובצרפת, ורבו הגדול היה המהר"ם מרוטנברג. בעקבות רדיפות נגד היהודים ברח לספרד התמנה לרב העיר הגדולה טולדו. נחשב לפוסק הדור בספרד. כתב יותר מ-1000 תשובות .מסכם את הסוגיות להלכה תוך התבססות על פסקי הרי"ף ומביא הרבה מפירושי ופסקי בעלי התוספות.
 • ב"ר מאיר משפירא רבו של הרוקח(ומגדולי בעלי התוספות-הקדמת המו"ל על הכרך הראשון) בערכי תנאים ואמוראים אות יו"ד יו"ל ע"י משה יהודה הכהן בלוי-כרך שני ברוקלין ,ניו יורק- תשנ"ד.
 • אהרון ב"ר מרדכי –בתולדות תנאים ואמוראים י-ם תשכ"ד עמוד 784 .
 • באנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים מהדורה מחודשת בידי ד"ר יהודה איזנברג הוצאת יבנה-ת"א-1995-כרך ב עמוד 232.
 • הוצאת בית המדרש לרבנים בניו יורק הוכן בידי אלכסנדר ב"ר שמשון מרכס ז"ל-תשי"ז.
 • ונציה ר"פ –תשכ"ח י-ם.
 • בסיגנון אנציקלופדי –י-ם תשנ"ח בעמוד 914 .
 • בעמוד 1182
 • תשכ"ח בני-ברק.
 • רפאל נתן נטע ראבינאוויטץ נ.י 1976.