תושב עכו האמורא רבי תנחום בן רבי חייא

 

רבי תנחום בן רבי חייא איש כפר עכו, חי בעכו לפני כ-1700 שנה. הוא נמנה עם בני הדור השלישי לאמוראי ארץ- ישראל. בחייו היו רגעים של טרגדיה משפחתית קשה ולמרות זאת הוא הותיר אחריו דברי אגדה והלכה ומהווה מופת כאיש העושה מעשי חסד עם הבריות.

בשמו המלא ,כולל הכינוי "איש כפר עכו" הוא מופיע ארבע פעמים וכולם בתלמוד הבבלי.

באגדה -בבלי ברכות 1 :"אמר רבי תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו: תדע,שהרי אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית , וערב אחד אינו קורא-דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם" — משום שאינו יכול לתקן את מה שהחסיר באופן מלא, שהרי הזמן לא יחזור לעולם

ועוד באגדה -תענית 2 :"אמר רבי תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו אין הגשמים נעצרין אא"כ נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה…". "שונאיהן של ישראל" זה לשון סגי-נהור, והכוונה לישראל עצמם.

בהלכה -בבלי מועד קטן 3 :"אמר רבי תנחום…איש כפר עכו אמר רבי יעקוב בר אחא אמר רבי שמלאי…תלמיד שנידה לכבודו- נדויו נידוי…". וכל שכן אם נידה על עבירה. האמורא העכואי אינו אומר הלכה משלו אך הוא זיכה את הרבים בדבר הלכה שנמסר לו מקודמיו 4 .

איש חסד -בבבלי יבמות 5 :"רבי אחא שר הבירה 6 ורבי תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו, פרוק הנהו שבוייתא דאתו מארמון לטבריא, הוה חדא דאעברא מעובר כוכבים,[=פדו את אלה השבויות שבאו ממקום בשם ארמון,דהיינו קדש ברנע או מדינת ארמניא לטבריא, היתה אחת מהן שהיתה מעוברת מנכרי] ואתו לקמיה דרבי אמי, אמר להו ,רבי יוחנן ורבי אלעזר ורבי חנינא דאמרי: עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר" [=ובאו לפני רבי אמי לשאול מה יהיה מעמדו של הילד לכשיוולד אמר להם רבי יוחנן…שאמרו כולם נכרי ועבד הבא על בת ישראל הוולד ממזר — הרב עדין ].

העובדה שהאמורא רבי תנחום בן רבי חייא היה תושב עכו ברורה מכינויו-"איש כפר עכו".מרגליות מתאר את גבורנו לא רק על פי הבבלי אלא גם על –פי מקורות בהם אינו מוזכר עם הכינוי:"אמורא ארצישראלי בדור השלישי .בבבלי נקרא תמיד ,איש כפר עכו, ובמקורות א"י סתם:,רבי תנחום בר חייא, מסר כמה מאמרים בשם רבי יהושע בן לוי 7 ובשם רבי יוחנן 8 . רבי אחא מסר מאמריו בשמו 9 חברו רבי חנינא בר פפא בא אליו לנחמו באבל 10 ...היה לו בן בשם רבי יוסה…שהפליג בים בימות החורף וטבע 11 " 12 ----יתכן שהפלגת הבן בים קשורה להיותם תושבי עכו השוכנת לחוף ימים.

חשוב ששמו של האמורא רבי תנחום בן רבי חייא איש כפר עכו ייחקק בלבבות ילדי עכו והוריהם. אפשר וצריך ללמד עליו בבתי-הספר בישראל בכלל ובעכו בפרט.לא פחות חשוב, להנציחו על גבי לוח גדול שיתאר קורות חייו ,מעשי החסד שעשה ודברי תורתו. את השלט ראוי להציב באזור העתיק של עכו.

 

  • דף סג ע"ב.
  • דף ז ע"ב.
  • דף טז ע"ב.

4- לאמיתה של תורה, יש לציין שלפי מסורת אחרת שמביאה הגמרא לא רבי תנחום מוסר את ההלכה, עיין שם.

5- דף מה ע"א.

6- על-שם אחד מאבותיו שהיה השר הממונה על הבירה=הר הבית, הרב עדין אבן ישראל.

7- ירושלמי שקלים ג.

8- ירושלמי תענית ב: א.

9- שם ושם.

10- ירושלמי מו"ק ג: ז.

11- ירושלמי שבת ב:ו, בראשית רבה ו: ה.

12- אנציקלופדיה לחכמי התלמוד עמוד 355